JUDr. Aneta Linhartová, LL.M., zahájila svou praxi v advokacii již v roce 2010, nejprve jako studentka/právní asistentka (kdy působila mimo jiné i v několika mezinárodních advokátních kancelářích) a následně od roku 2014 pokračovala jako advokátní koncipientka. Advokátkou je od roku 2018, kdy s vyznamenáním složila advokátní zkoušky.

JUDr. Aneta Linhartová, LL.M., je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (2014), na které v roce 2018 úspěšně složila rovněž státní rigorózní zkoušku v oboru občanského práva. V roce 2021 následně získala titul Master of Laws - LL.M. Family Law v rámci profesního vzdělávacího programu EUPSI v oboru rodinného práva, jehož garantkou byla prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc.

JUDr. Aneta Linhartová, LL.M., poskytuje právní služby ve všech právních oblastech, zejména se však věnuje poskytování právních služeb:

- v obchodním právu (zejm. vymáhání pohledávek – zastupování v soudním, rozhodčím, exekučním a insolvenčním řízení, právní poradenství ve věcech obchodních společností, příprava podkladů pro valné hromady a zápisy do obchodního rejstříku, vypracování obchodních smluv),
- v občanském právu (zejm. vypracování a revize smluvní dokumentace, komplexní právní poradenství ve věci převodu a pronájmu nemovitých věcí, právní poradenství ve věcech společenství vlastníků jednotek),
- v rodinném právu (rozvod manželství, úprava poměrů k nezletilým dětem, výživné, vypořádání společného jmění manželů),
- v pracovním právu (příprava pracovněprávních dokumentů apod.),
- v trestním právu (obhajoba v trestním řízení).

JUDr. Aneta Linhartová, LL.M., poskytuje právní služby v českém, německém a anglickém jazyce.

U právní problematiky, která se řídí zahraničním právem, JUDr. Aneta Linhartová, LL.M., nabízí zprostředkování komunikace se zahraničními advokáty klientů.